Huurvoorwaarden

Algemene bepaling huurovereenkomst
 
Artikel 1.
Deze bepalingen maken deel uit door Rodi Verhuur gesloten huurovereenkomst met de gebruikers van haar opblaas- en elektronische apparatuur met bijbehorende randapparatuur, hierna te noemen: “de apparatuur resp. “het gehuurde”.
 
Artikel 2.
De huurovereenkomst komt tot stand of door toezending van de door Rodi Verhuur offerte c.q. opdrachtbevestiging of door de feitelijke afgifte van de apparatuur aan de huurder, anders dan op grond van een met deze gesloten huurovereenkomst.
 
Artikel 3.
De huurovereenkomst is gesloten voor de tijd welke in de offerte c.q. opdrachtbevestiging is vermeld resp. op andere wijze door Rodi Verhuur aan de huurder is of zal worden opgegeven.
 
Artikel 4.
De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop der huur weder op te leveren. Het gehuurde moet worden gebruikt overeenkomstig de bestemming en met inachtneming van eventueel door Rodi Verhuur gegeven voorschriften.
 
Artikel 5.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de apparatuur mocht worden toegebracht al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt resp. Welke ten gevolge van gebruik van de apparatuur ontstaat. Voor schade aan de apparatuur en de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade van Rodi Verhuur is de huurder niet aansprakelijk, indien de apparatuur krachtens overeenkomst van Rodi Verhuur is geïnstalleerd .
 
Artikel 6.
Voor eventuele kosten en/of schade, welke door huurder kunnen ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect aan de apparatuur of aan derden toegebracht, draagt Rodi Verhuur geen aansprakelijkheid. Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde tijdens de huurperiode, draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten geen aansprakelijkheid, en blijft de huurder gehouden de overeengekomen huurprijs te voldoen.
 
Artikel 7.
Rodi Verhuur heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar haar oordeel de apparatuur door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
 
Artikel 8.
Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke Rodi Verhuur voor het geldend maken van haar rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of nodig mocht achten.